Βίντεο 2020/21

ΒΙΝΤΕΟ 3Ο Ρόλος της ΚΑΠ - Αναγέννηση της Υπαίθρου
ΒΙΝΤΕΟ 2Ο Ρόλος της ΚΑΠ - Προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων
ΒΙΝΤΕΟ 1Ο Ρόλος της ΚΑΠ - Ασφαλή και ποιοτικά τρόφιμα για όλους τους καταναλωτές της ΕΕ