Η ΚΑΠ μετά το 2020

Η ΚΑΠ μετά το 2020

Με τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει στον εκσυγχρονισμό και την απλούστευση της Κοινής Αγροτική Πολιτικής. Η νέα ΚΑΠ θα δώσει έμφαση σε σύγχρονα θέματα που επηρεάζουν τη γεωργία, θα στοχεύσει στην προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και θα προωθήσει την καινοτομία, την γνώση και την χρήση των νέων τεχνολογιών στον τομέα της γεωργίας. Συγκεκριμένα, η νέα ΚΑΠ στηρίζεται στους ακόλουθούς 9 στόχους:

1) εξασφάλιση ενός δίκαιου εισοδήματος για τους αγρότες

2) αύξηση της ανταγωνιστικότητας

3) εξισορρόπηση της ισχύος στην τροφική αλυσίδα

4) δράση για την κλιματική αλλαγή

5) περιβαλλοντική φροντίδα

6) διατήρηση τοπίων και βιοποικιλότητας

7) υποστήριξη της ανανέωσης των γενεών

8) διατήρηση ζωντανών των αγροτικών περιοχών

9) προστασία της ποιότητας των τροφίμων και της υγείας

Εξασφάλιση ενός δίκαιου εισοδήματος

Παρά την άνοδο που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια, το γεωργικό εισόδημα παραμένει αρκετά χαμηλότερο σε σχέση με την αμοιβή των εργαζομένων σε άλλες θέσεις εργασίας. Η Νέα ΚΑΠ στοχεύει στη συνέχισης της εισοδηματικής στήριξης των γεωργών με άξονες τη δικαιότερη κατανομή των ενισχύσεων, τη στήριξη των μικρομεσαίων εκμεταλλεύσεων και τη διασφάλιση ότι μόνο οι πραγματικοί γεωργοί λαμβάνουν ενίσχυση.

Αύξηση της ανταγωνιστικότητας

Η ζήτηση στα γεωργικά προϊόντα αυξάνεται συνεχώς τόσο λόγω της δημογραφικής εξέλιξης της ΕΕ όσο και της αξιοποίησης των προϊόντων στον τομέα της μεταποίησης. Στόχος της Νέας ΚΑΠ είναι η αύξηση της παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας της γεωργίας της ΕΕ μέσα στο υπάρχον περιβάλλον αυξημένης ζήτησης και μη σταθερού κλίματος.

Εξισορρόπηση ισχύος στην τροφική αλυσίδα

Η γεωργία προσφέρει περίπου 43 εκατομμύρια θέσεις εργασίας ανά την ΕΕ, ωστόσο παραμένει χαμηλά στην αξιακή αλυσίδα. Στόχος της Νέας ΚΑΠ είναι η ενίσχυση της θέσης των γεωργών μέσω της ενίσχυσης των συνεργασιών μεταξύ των γεωργών, της ανάπτυξης μοντέλων παραγωγής με γνώμονα τις ανάγκες τις αγοράς, της ενίσχυσης της καινοτομίας και της διαφάνειας στην αγορά.

Μετριασμός των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής

Το 12% όλων των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου ανά την Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλεται στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Στόχος της Νέας ΚΑΠ είναι η συμβολή της γεωργίας στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων της συμφωνίας του Παρισιού δίνοντας ακόμα περισσότερη έμφαση στις φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους παραγωγής γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

Αποτελεσματική διαχείριση του εδάφους

Το έδαφος, το νερό κι ο αέρας αποτελούν ίσως τους πιο σημαντικούς φυσικούς πόρους όχι μόνο για τη γεωργία αλλά και για μία βιώσιμη ανάπτυξη. Η Νέα ΚΑΠ στοχεύει στην αποτελεσματική διαχείριση των φυσικών πόρων με τη διατήρηση των πλούσιων σε άνθρακα εδαφών της ΕΕ, τη βελτίωση της ποιότητας των υδάτων και την αμειψισπορά.

Διατήρηση της βιοποικιλότητας και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων

Η βιοποικιλότητα αποτελεί έναν από τους βασικούς παράγοντες του γεωργικού τομέα, αποτελώντας κομμάτι της παραγωγής. Τα τελευταία χρόνια η βιοποικιλότητα των γεωργικών εκτάσεων ανά την ΕΕ πλήττεται. Η Νέα ΚΑΠ στοχεύει στην προστασία της βιοποικιλότητας και στη διατήρηση οικοτόπων και φυσικών τοπίων μέσω της στήριξης των γεωργών για δράσεις διατήρησης της βιοποικιλότητας κι ευθύνης των Κρατών-μελών στην χρήση των κονδυλίων της ΚΑΠ σε συσχέτιση με τη νομοθεσία της ΕΕ για τη βιοποικιλότητα.

Ανανέωση των γενεών στη γεωργία

Στην ΕΕ οι γεωργοί κάτω των 35 ετών αποτελούν ένα πολύ μικρό ποσοστό του συνολικού πληθυσμού (περίπου 5%). Η ΕΕ έχει ανάγκη από έναν δυναμικό και με μέλλον γεωργικό τομέα. Στόχος της Νέας ΚΑΠ είναι να προσελκύσει νέες γενιές στη γεωργία μέσω της καθοδήγησης των γεωργών νεαρής ηλικίας από πιο έμπειρους, της ενίσχυσης της μεταφοράς γνώσεων από γενιά σε γενιά και της διάθεσης συγκεκριμένου ποσοστού άμεσων ενισχύσεων μόνο σε νέους γεωργούς.

Ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών

Οι αγροτικές περιοχές καλύπτουν το 47% της έκτασης της ΕΕ φιλοξενώντας το 19% του συνολικού πληθυσμού. Ωστόσο, το χάσμα μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών παραμένει πολύ μεγάλο. Στόχος της Νέας ΚΑΠ είναι να συνεχίσει τον θετικό της ρόλο των τελευταίων ετών για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, μέσω της προώθησης της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της οικονομικής ανάπτυξης.

Ποιοτικά τρόφιμα και υγεία

Ένας από τους ιστορικούς στόχους της ΚΑΠ είναι η παροχή ποιοτικών γεωργικών προϊόντων στους πολίτες της ΕΕ. Η καλή διαβίωση των ζώων και οι μέθοδοι καλλιέργειας σχετίζονται άμεσα με την ποιότητα των προϊόντων. Η Νέα ΚΑΠ στοχεύει σ’έναν γεωργικό τομέα που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις για ασφαλή, ποιοτικά και θρεπτικά προϊόντα που παράγονται με σεβασμό προς τον καταναλωτή, τους φυσικούς πόρους και τα ζώα.