Η ΚΑΠ

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΠ

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) είναι μία από τις ιστορικότερες πρωτοβουλίες της Ενωμένης Ευρώπης με βασικό στόχο τη μη επανάληψη φαινομένων έλλειψης τροφίμων και υποσιτισμού του Ευρωπαϊκού πληθυσμού. Θεσπίστηκε το 1962 και συνδέει τη γεωργία με την κοινωνία, την Ευρώπη με τους γεωργούς της και τις Βρυξέλλες με τις αγροτικές περιοχές της Ένωσης.

 • 1962

  Η γέννηση της ΚΑΠ

 • 1980

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ.

 • 1992

  ΤΟ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΚΑΠ ΜΕΤΑΤΟΠΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΦΙΛΙΚΟΙ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.

 • 2003

  ΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΓΕΩΡΓΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΟΤΙ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ.

 • 2013

  ΜΕΤΑΡΥΘΜΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΠ

  -ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ.
  -ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ
  -ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΟΧΕΥΣΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.

 • 2014-2020

  408,31 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ

  308,73 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΕ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ
  99,58 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.


 • 2021

  Η ΚΑΠ ΜΕΤΑ ΤΟ 2020

  -ΕΜΦΑΣΗ ΣΕ ΝΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΠΗΡΕΑΖΟΥΝ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.
  -ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
  -ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ.

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική αφορά

 • το σύνολο των Κρατών-μελών της Ένωσης,
 • πάνω από 500 εκατομμύρια καταναλωτές,
 • πάνω από 22 εκατομμύρια γεωργούς και εργάτες σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις
 • το 77% της έκτασης της Ενωμένης Ευρώπης (47% ύπαιθρος, 30% δάσος)
 • το 28% του πληθυσμού της ΕΕ που είναι εγκατεστημένο σε αγροτικές περιοχές

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΚΑΠ

Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο της γεωργίας στην καθημερινή ζωή των πολιτών της ΕΕ η Κοινή Αγροτική Πολιτική:

Στηρίζει Οικονομικά τους γεωργούς
Εξασφαλίζει ποιοτικά και αγροτικά προιόντα σε προσιτές τιμές για 500 εκ. πολιτες της ΕΕ.
Βοηθά στην προστασία του περιβάλλοντος και συμβάλλει στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τη βιώσιμη διαχείρηση των φυσικών πόρων.
Βοηθά στην αναγέννηση της υπαίθρου και στη βελτίωση ποιότητας της ζωής των κατοίκων αγροτικών περιοχών.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ ΚΑΠ

Η ΚΑΠ στηρίζει τους γεωργούς και τις αγροτικές κοινότητες με τους πιο κάτω τρόπους.

Στήριξη εισοδήματος (Άμεσες Ενισχύσεις)

Οι γεωργοί λαμβάνουν ετήσιες ενισχύσεις για τη σταθεροποίηση των εισοδημάτων τους και την αντιμετώπιση τόσο των διακυμάνσεων των τιμών της αγοράς όσο και των απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών αλλά και του κυμαινόμενου κόστους της παραγωγής. Οι κανόνες που πρέπει να ακολουθούν οι γεωργοί για να δικαιούνται τις ενισχύσεις, είναι αυστηροί και περιλαμβάνουν τον σεβασμό του περιβάλλοντος, την εξασφάλιση της ευημερίας των ζώων και την προώθηση της ασφάλειας και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων.

Μέτρα στήριξης της αγοράς

Περιλαμβάνουν μέτρα προστασίας των γεωργών με σκοπό αφενός την αντιμετώπιση φαινομένων όπως η πτώση των τιμών ή η περιορισμένη ζήτηση αγροτικών προϊόντων και αφετέρου την προώθησή τους στην αγορά. Επίσης, υλοποιούνται προγράμματα διανομής γεωργικών προϊόντων (π.χ. γάλα και φρούτα) σε συγκεκριμένες ομάδες-στόχους (π.χ. σε σχολεία), και παρέχεται στήριξη σε οργανώσεις παραγωγών, που υποστηρίζουν τους αγρότες στη σύναψη καλύτερων συμφωνιών (π.χ. από άποψη τιμών) για την παραχώρηση των προϊόντων τους σε επιχειρήσεις μεταποίησης ή/και αγορές.

Μέτρα αγροτικής ανάπτυξης

Αναφέρονται αρχικά σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις και μικρομεσαίες επιχειρήσεις εγκατεστημένες σε αγροτικές περιοχές για τον εκσυγχρονισμό των αγροκτημάτων, την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των καλλιεργειών και τον εμπλουτισμό των γεωργικών δραστηριοτήτων (π.χ. επενδύσεις σε μονάδες αγροτουρισμού) με απώτερο στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ανανέωση των γενεών στις αγροτικές περιοχές. Επίσης, τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης στηρίζουν πρωτοβουλίες των τοπικών αρχών της υπαίθρου που προωθούν την οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την αναζωογόνηση των αγροτικών περιοχών. Τα μέτρα αυτά συγχρηματοδοτούνται από τα Κράτη-μέλη και από την ΕΕ με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό να κατανέμεται βάσει συγκεκριμένων σχεδίων ανταποκρινόμενων στα πλεονεκτήματα, τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η εκάστοτε περιοχή/περιφέρεια/κράτος-μέλος.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η πολιτική ποιότητας που ακολουθείται από την ΚΑΠ δίνει έμφαση στα υψηλής ποιότητας Ευρωπαϊκά αγροτικά προϊόντα προσφέροντας στους γεωργούς και τις τοπικές κοινωνίες ένα ισχυρό και χρήσιμο εργαλείο το οποίο συμβάλλει στη διατήρηση, αφενός, και περαιτέρω ανάπτυξη, αφετέρου, των αγροτικών περιοχών μέσα από την προστασία τόσο των παραδοσιακών γνώσεων και δεξιοτήτων όσο και του φυσικού περιβάλλοντος που αποτελούν τη βάση για την παραγωγή των εγγεγραμμένων τροφίμων/προϊόντων στον Ευρωπαϊκό κατάλογο. Το Ευρωπαϊκό μητρώο περιλαμβάνει πάνω 1.400 προστατευόμενες ονομασίες τροφίμων αποδεικνύοντας την πλούσια παράδοση της Ευρωπαϊκής γεωργίας/κτηνοτροφίας/μεταποίησης και την ποικιλία των προϊόντων που παράγονται στην ΕΕ. Αναζητήστε τον πλήρη κατάλογο στον παρακάτω ιστότοπο:

https://ec.europa.eu/agriculture/quality/door/list.html

Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης – ΠΟΠ

Γεωργικά προιόντα και τρόφιμα τα οποία παράγονται , επεξεργάζονται και προετοιμάζονται σε δεδομένη γεωγραφική περιοχή που χρησιμοποιεί αναγνωρισμένη τεχνογνωσία

Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη – ΠΓΕ

Γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα με στενή σχέση προς τη γεωγραφική περιοχή. Τουλάχιστον ένα από τα στάδια της παργωγής, επεξεργασίας ή προετοιμασίας διεξάγεται στην περιοχή.

Εγγυημένα Παραδοσιακά Ιδιότυπα Προιόντα – ΕΠΙΠ

Γεωργικά προιόντα και τρόφιμα με παραδοσιακό χαρακτήρα , είτε στη σύνθεση είτε στα μέσα παραγωγής.

Βιολογικό Λογότυπο της ΕΕ

Προιόντα που έχουν παραχθεί σύμφωνα με αυστηρούς κανόνες και προδιαγραφές που στοχεύουν στο σεβασμό του περιβάλλοντος και την ευημερία των ζώων.