Διαθέσιμη στήριξη για νέους γεωργούς από την ΕΕ

Γεωργοί κάτω των 35 ετών διαχειρίζονται μόλις το 6% του συνόλου των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ η προσέλκυση νέων στη γεωργία αποτελεί μεγάλη πρόκληση.

Αντιμέτωπη με τη γήρανση του γεωργικού πληθυσμού, η ΕΕ εντατικοποιεί τις προσπάθειές της για να ενθαρρύνει τους νέους να στραφούν στη γεωργία. Χορηγείται βοήθεια στους νέους γεωργούς για να ξεκινήσουν την επιχειρηματική τους δραστηριότητα μέσω επιδοτήσεων για τη σύσταση επιχείρησης, εισοδηματικής στήριξης και μέσω άλλων παροχών, όπως πρόσθετη κατάρτιση.

Εξάλλου, η στήριξη της επόμενης γενιάς των Ευρωπαίων γεωργών ενισχύει τη μελλοντική ανταγωνιστικότητα της ενωσιακής γεωργίας και συμβάλλει στη διασφάλιση του επισιτιστικού εφοδιασμού της Ευρώπης κατά τα επόμενα χρόνια. Οι νέοι γεωργοί λαμβάνουν πρόσθετη βοήθεια από τα μέτρα εισοδηματικής στήριξης της ΕΕ, μέσω της ΚΑΠ, με τη μορφή ενισχύσεων για γεωργούς νεαρής ηλικίας.

Κατά γενικό κανόνα, οι εθνικές αρχές πρέπει να διαθέτουν έως το 2% των συνολικών κονδυλίων της εισοδηματικής στήριξης για την ενίσχυση στους γεωργούς νεαρής ηλικίας, να αποφασίσουν πόσα εκτάρια ανά γεωργική εκμετάλλευση θα χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της ενίσχυσης για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας (έως 90 εκτάρια) και να επιλέξουν μία από τις μεθόδους υπολογισμού για την ενίσχυση στους γεωργούς νεαρής ηλικίας (έως το 50% της εισοδηματικής στήριξης). Επίσης, πρέπει να αποφασίσουν αν οι δικαιούχοι της ενίσχυσης αυτής θα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες δεξιότητες ή να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις κατάρτισης, αλλά και να χορηγήσουν την ενίσχυση για τους γεωργούς νεαρής ηλικίας για περίοδο πέντε ετών μετά την εγκατάσταση των επιλέξιμων νέων γεωργών. Οι εθνικές αρχές οφείλουν να παραχωρούν προτεραιότητα στους γεωργούς νεαρής ηλικίας, όταν πρόκειται να ληφθεί η βασική ενίσχυση από το εθνικό/περιφερειακό απόθεμα.

Κονδύλια αγροτικής ανάπτυξης

Επιπλέον, τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης συχνά παρέχουν πρόσθετα μέτρα στήριξης στους νέους γεωργούς για να ξεκινήσουν την πορεία τους. Αυτή η στήριξη περιλαμβάνει επιχορηγήσεις, δάνεια ή εγγυήσεις, ειδικά σχεδιασμένα για να βοηθήσουν την ανάπτυξη των αγροτικών επιχειρήσεων, ή την παροχή συμβουλών σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για να εισέλθουν οι γεωργοί νεαρής ηλικίας στη γεωργία.

Τα συγκεκριμένα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης στηρίζονται επίσης από την πρωτοβουλία για τους νέους γεωργούς. Με αυτό τον τρόπο, η στήριξη του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) συνδυάζεται με την εμπειρογνωμοσύνη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Συνολικά, η εν λόγω στήριξη θα ανέλθει στο 1 δις ευρώ. Τοπικές τράπεζες και εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης που δραστηριοποιούνται σε ολόκληρη την ΕΕ διαχειρίζονται τα δάνεια αυτά. Τουλάχιστον 10% του ποσού που χορηγείται στις συμμετέχουσες τράπεζες προορίζεται για γεωργούς κάτω των 41 ετών, οι οποίοι θα επωφεληθούν από ανταγωνιστικούς όρους χρηματοδότησης.