Προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ΚΑΠ

Ένα υγιές φυσικό περιβάλλον είναι απαραίτητο για την διατήρηση του γεωργικού τομέα της ΕΕ. Ωστόσο, οι γεωργικές πολιτικές και πρακτικές διαδραματίζουν επίσης όλο και σημαντικότερο ρόλο στη διατήρηση ενός υγιούς φυσικού περιβάλλοντος.

Περίπου το ήμισυ της γης της ΕΕ αξιοποιείται για την γεωργία. Η διαχείριση της γεωργικής γης συνέβαλε στην δημιουργία και διατήρηση μιας πλούσιας ποικιλίας τοπίων και οικοτόπων, συμπεριλαμβανομένου ενός μωσαϊκού δασικών εκτάσεων, υγροτόπων, άγριων ειδών και εκτεταμένων εκτάσεων ανοιχτής υπαίθρου.

Η οικολογική ακεραιότητα και η αξία των φυσικών τοπίων κάνουν επίσης τις αγροτικές περιοχές ελκυστικές για να ζήσει κάποιος, να εργαστεί και να τις επισκεφθεί.

Από την άλλη πλευρά, οι ακατάλληλες γεωργικές πρακτικές μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους, όπως π.χ. τη ρύπανση του εδάφους, του νερού και του αέρα, κατακερματισμό των οικοτόπων, απώλεια άγριας βλάστησης.

Η ενσωμάτωση των περιβαλλοντικών ανησυχιών στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) βασίζεται στην διάκριση μεταξύ της εξασφάλισης ενός βιώσιμου τρόπου γεωργίας με την αποφυγή επιβλαβών για το περιβάλλον γεωργικών δραστηριοτήτων παρέχοντας κίνητρα για περιβαλλοντικά επωφελή δημόσια αγαθά και υπηρεσίες.

Για τη διασφάλιση βιώσιμων γεωργικών δραστηριοτήτων, οι γεωργοί υποχρεούνται να σέβονται κοινούς κανόνες και αρχές για τη διατήρηση του περιβάλλοντος. Οι κοινοί κανόνες και αρχές είναι υποχρεωτικοί και αποτελούν τη βάση για να διασφαλιστεί το γεγονός ότι η γεωργική δραστηριότητα διεξάγεται με βιώσιμο τρόπο.

Η ΚΑΠ για να μπορεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αγοράς συμβαδίζει με την περιβαλλοντική συνείδηση, η οποία αντανακλάται μέσα από τέσσερα είδη μέτρων:

  • Μέτρα που στοχεύουν στην σταθερότητα της αγοράς ή στη στήριξη του εισοδήματος με θετικές δευτερεύουσες επιπτώσεις στο περιβάλλον ή ακόμα συμβάλλουν στη διατήρηση των περιβαλλοντικά επωφελών δομών ή τύπων γεωργίας.
  • Μέτρα που στοχεύουν στην στήριξη του εισοδήματος, με σκοπό να συμβάλουν στην επιβολή υποχρεωτικών περιβαλλοντικών απαιτήσεων και στην αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”.
  • Μέτρα με στόχο την ενθάρρυνση της παροχής περιβαλλοντικών υπηρεσιών σε εθελοντική βάση (περιβαλλοντικά μέτρα).
  • Μέτρα που στοχεύουν στην διευκόλυνση της συμμόρφωσης με τις υποχρεωτικές περιβαλλοντικές απαιτήσεις ή αντισταθμίζουν το σχετικό οικονομικό μειονέκτημα που απορρέει από ένα περιβάλλον περιβαλλοντικών απαιτήσεων (π.χ. Natura 2000)

Η προστασία του περιβάλλοντος περνά μέσα κι από την προστασία κι αξιοποίηση των δασών του κάθε κράτους. Με κονδύλια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, στην Κύπρο, για το 2018, εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση 106 δασικά έργα περιλαμβάνοντας δασώσεις, έργα πρόληψης πυρκαγιών, κατασκηνωτικούς και εκδρομικούς χώρους, σημεία θέας και μονοπάτια της φύσης.