Το μέλλον της ΚΑΠ: Οι γυναίκες στη γεωργία

Η συμβολή των γυναικών που ζούν και εργάζονται στις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για το μέλλον, την διατροφή και το περιβάλλον μας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 30% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση το διαχειρίζονται γυναίκες.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το ποσοστό των γυναικών που απασχολούνται στη γεωργία αυξάνεται, η αύξηση αυτή παραμένει αργή. Το 2005, περίπου το 27% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων της ΕΕ-28 το διαχειρίζονταν γυναίκες με το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης να έχει προέλθει από την διεύρυνση της ΕΕ από το 2004, με τις χώρες ανατολικά να έχουν περισσότερες γεωργικές εκμεταλλεύσεις από τις δυτικές.

Επίσης, εκτός από το μειωμένο ποσοστό των γυναικών που ασχολούνται με την γεωργία, το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων που διαχειρίζονται οι γυναίκες είναι αρκετά μικρότερο σε σχέση με τους άντρες. Το μέσο μέγεθος εκμετάλλευσης για τις εκμεταλλεύσεις που διαχειρίζονται οι γυναίκες είναι 6,4 εκτάρια, λιγότερο από το ήμισυ των 14,4 εκταρίων για τις εκμεταλλεύσεις που διαχειρίζονται οι άνδρες.

 

Τι μπορεί λοιπόν να κάνει η ΕΕ για να βοηθήσει να ενθαρρύνει περισσότερες γυναίκες να εργαστούν στον τομέα της γεωργίας;

Τα περισσότερα από τα μέτρα που υποστηρίζονται ή χρηματοδοτούνται από την ΕΕ αποσκοπούν στο να καταστήσουν την γεωργία ένα ελκυστικότερο επάγγελμα τόσο για τις γυναίκες όσο και για τους άντρες, στηρίζοντας εισοδηματικά τους γεωργούς με πρόσθετη στήριξη  στους νέους γεωργούς. Επίσης, οι σύγχρονες γεωργικές τεχνικές και η χρήση της τεχνολογίας στη γεωργία έχουν ως στόχο να ενθαρρύνουν την ενασχόληση με την γεωργία.

Η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αντιμετωπίζεται επίσης μέσω των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης τα οποία χρηματοδοτούνται μέσω της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής: οι χώρες της ΕΕ υποχρεούνται να αναλύουν την κατάσταση των γυναικών στις αγροτικές περιοχές και να λαμβάνουν υπόψη τα αποτελέσματα των αναλύσεων αυτών κατά τον σχεδιασμό των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκστρατεία «Μάθε για την ΚΑΠ»: www.learnaboutcap.com